Advanced search

Varsovie >Latest News

 • Schengen visa Press Release 03/08/22

   We inform you that the Luxembourg authorities are not competent in the event of delays in the Polish administrative procedure that may arise in their decision-making process and therefore cannot offset these delays by issuing short-stay visas. Furthermore, we do not issue visas or travel documents that can be considered as a substitute for the absence of a Polish residence permit. Please contact the Polish authorities if you need to leave the country.

  A short-term Schengen visa may be issued for humanitarian reasons.

 • Newsletter January-June 2022 / Newsletter Styczeń-Czerwiec 2022 Press Release 23/06/22

 • Working visits by Minister of Defence François Bausch to Latvia and Lithuania / Wizyty robocze Ministra Obrony Françoisa Bauscha w Łotwie i Litwie Press Release 05/05/22

  From 2 to 5 May, Luxembourg Minister of Defence François Bausch, accompanied by General Steve Thull, Chief of Defence, and Ambassador Paul Schmit, visited Latvia and Lithuania. On 2 May, after laying flowers at the monument of Colonel Oskars Kalpaks, the hero of Latvian independence, at the Esplanade Park in Riga, François Bausch had a meeting with Artis Pabriks, Latvian Deputy Prime Minister and Minister of Defence.

  On 3 May 2022, François Bausch visited the NATO Centre of Excellence, and then, he visited the Lielvărde Air Base, where he attended a presentation of the Latvian Air Force and demonstrations during a guided tour of the air base.

  Since 2020, the Defence Directorate has been supporting Latvia in its efforts to protect the environment and clean up military sites in Latvia, including co-financing the clean-up of the Lielvărde base. In the afternoon, Minister Bausch visited the military base in Ădaži. Its construction was financed in 2017 by Luxembourg.

  On 4 May 2022, the Luxembourg delegation attended the military parade in Saldus, which was held on the occasion of the Independence Restoration Day of the Republic of Latvia, in the presence of Latvian President Egils Levits and Defence Minister Artis Pabriks. Later this day, Minister Bausch visited the NATO eFP in Rukla where he met with Luxembourg soldiers stationing in Lithuania.

  On 5 May he held bilateral discussions with Lithuanian Minister of Defence, Arvydas Anušauskas. They discussed, among others, NATO presence in the region and the upcoming NATO summit in Madrid.

  Od 2 do 5 maja Minister Obrony Luksemburga François Bausch, w towarzystwie szefa obrony Generała Steve'a Thulla i Ambasadora Paula Schmita, przebywał z wizytą na Łotwie i Litwie. 2 maja, po złożeniu kwiatów pod pomnikiem pułkownika Oskarsa Kalpaksa, bohatera walki o łotewską niepodległość w parku Esplanade w Rydze, François Bausch spotkał się z Artisem Pabriksem, łotewskim wicepremierem i ministrem obrony.

  3 maja 2022 r. François Bausch odwiedził Centre of Excellence NATO, a następnie odwiedził bazę lotniczą w Lielvărde, gdzie wziął udział w prezentacji łotewskich sił powietrznych oraz w pokazach podczas zwiedzania bazy z przewodnikiem.

  Od 2020 r. Dyrektoriat Obrony wspiera Łotwę w jej wysiłkach na rzecz ochrony środowiska i oczyszczania terenów wojskowych na Łotwie, w tym współfinansuje oczyszczanie bazy w Lielvărde. Po południu Minister Bausch odwiedził bazę wojskową w Ădaži. Jej budowa została sfinansowana w 2017 roku przez Luksemburg.

  4 maja 2022 roku delegacja luksemburska wzięła udział w defiladzie wojskowej w Saldus, która odbyła się z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości Republiki Łotewskiej, w obecności Prezydenta Łotwy Egilsa Levitsa i Ministra Obrony Artisa Pabriksa. Później, Minister Bausch odwiedził eFP NATO w Rukli, gdzie spotkał się z żołnierzami luksemburskimi stacjonującymi w Litwie.

  5 maja odbył rozmowy dwustronne z Ministrem Obrony Litwy Arvydasem Anušauskasem. Rozmawiano m.in. o obecności NATO w regionie oraz o zbliżającym się szczycie NATO w Madrycie.

 • Brochure on Luxembourg-Latvia relations / Broszura na temat relacji luksembursko-łotweskich Press Release 21/04/22

  On 21 April 1992, Luxembourg recognised the independence of Latvia after its declaration of independence from the Soviet Union in 1991. Today, both countries celebrate the 30th anniversary of the re-establishment of bilateral diplomatic relations, and on this occasion, the Embassy of Luxembourg in Latvia has prepared a brochure on relations between Luxembourg and Latvia in different fields. The brochure stresses the commonalities and joint initiatives between the two countries. It explores, among others, common values bringing them closer on the EU level, their close cooperation within NATO and potential fields of cooperation in both new and developed sectors.Also on the occasion of the anniversary, the planting of roses from Luxembourg will take place in the Salapsis Botanic Garden, which will serve as a symbol of Luxembourg-Latvia friendly relations.

  W dniu 21 kwietnia 1992 roku Luksemburg uznał niepodległość Łotwy po ogłoszeniu przez nią niepodległości od Związku Radzieckiego w 1991 roku. Dziś oba kraje obchodzą 30. rocznicę przywrócenia wzajemnych stosunków dyplomatycznych i z tej okazji Ambasada Luksemburga w Łotwie przygotowała broszurę na temat stosunków między Luksemburgiem a Łotwą w różnych sferach. W broszurze opisane zostały podobieństwa i wspólne inicjatywy obu krajów. Przedstawia ona również m.in. dzielone wartości zbliżające ich stanowiska UE, ścisłą współpracę w ramach NATO oraz potencjalne obszary współpracy zarówno w nowych, jak i rozwiniętych sektorach.
  Z okazji rocznicy w Ogrodzie Botanicznym Salapsis zasadzone zostaną róże z Luksemburga, które będą stanowić symbol przyjaznych relacji luksembursko-łotewskich.

  BROCHURE 

 • Meeting between Minister Jean Asselborn and Minister Gabrielius Landsbergis / Spotkanie pomiędzy ministrem Jeanem Asselbornem a ministrem Gabrieliu... Press Release 12/04/22

  On 12 April a meeting took place between the Minister of Foreign Affairs of Luxebourg, Mr Jean Asselborn, and Lithuanian Minister of Foreign Affairs, Mr Gabrielius Landsbergis. During the visit received a brochure on the 30th anniversary of the re-establishment of Luxembourg-Lithuania relations.

  12 kwietnia odbyło się spotkanie ministra spraw zagranicznych Luksemburga Jeana Asselborna z ministrem spraw zagranicznych Litwy Gabrieliusem Landsbergisem. Podczas wizyty otrzymano broszurę poświęconą 30. rocznicy ponownego nawiązania stosunków luksembursko-litewskich.


Register to receive our news by e-mail