Advanced search

Varsovie >Latest News

 • Luxembourg and Poland sign cooperation agreement for space activities / Luksemburg i Polska podpisują umowę o współpracy w zakresie działań zw... Statement 13/11/18

  https://www.tradeandinvest.lu/news/luxembourg-and-poland-sign-cooperation-agreement-for-space-activities/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=crossroads/ISSUE%20#14&_cldee=bGVuYS5tYXJ0ZW5zc29uQGx1eGlubm92YXRpb24ubHU%3d&recipientid=cont

  Poland is the sixth country to sign a collaboration agreement with Luxembourg in the field of space activities and, in particular, the exploration and utilisation of space resources. This international interest confirms Luxembourg’s leading role in this highly innovative area.

  The Space Resources initiative, launched by the Luxembourg government in 2016 in order to facilitate the peaceful exploration and use of space resources by commercial companies, has turned the country into an international hotspot for the “new space” economy and an attractive partner for other nations interested in this expanding sector. Poland, represented by its Minister of Entrepreneurship and Technology, Jadwiga Emilewicz, signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Luxembourg in October to start bilateral cooperation on space activities with a particular focus on space resources. Luxembourg has already signed similar agreements with Portugal, Japan, China, the Czech Republic and the United Arab Emirates.

  The five-year MoU covers the exchange of information and expertise in the areas of space technologies, policy, law and regulation. The countries will also promote a constructive dialogue with all United Nations member states in order to clarify and improve the transparency of current international legislation applicable to the exploration and use of space resources.

  Luxembourg’s Deputy Prime Minister and Minister of the Economy, Étienne Schneider, highlighted the numerous business relationships between the two countries and the fact that satellite operator SES has its regional headquarters for Central and Eastern Europe in Warsaw. “Building on these economic ties,” he said, “this agreement will further endorse cooperation at bilateral and multilateral levels in order to progress together with other nations on a future governance scheme and a global regulatory framework for space resources”.

   

  translation into Polish

  Luksemburg i Polska podpisują umowę o współpracy w zakresie działań związanych z przestrzenią kosmiczną

  Polska jest szóstym krajem, który podpisze Luksemburgiem umowę o współpracy w dziedzinie działalności kosmicznej, a w szczególności w zakresie poszukiwania i wykorzystania zasobów kosmicznych. To międzynarodowe zainteresowanie potwierdza wiodącą rolę Luksemburga w tym wysoce innowacyjnym obszarze.

  Inicjatywa dotycząca zasobów kosmicznych, zapoczątkowana przez rząd Luksemburga w 2016 r. w celu ułatwienia pokojowego poszukiwania i wykorzystania zasobów kosmicznych przez firmy komercyjne, przekształciła kraj w międzynarodowy hotspot dla gospodarki "nowej przestrzeni kosmicznej" i atrakcyjnego partnera dla innych krajów zainteresowanych tym rozwijającym się sektorem. Polska, reprezentowana przez Panią Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigę Emilewicz, podpisała z Luksemburgiem w październiku br. Memorandum (MoU) aby rozpocząć dwustronną współpracę w dziedzinie działań kosmicznych ze szczególnym uwzględnieniem zasobów kosmicznych. Luksemburg już podpisał podobne umowy z Portugalią, Japonią, Chinami, Republiką Czeską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

  Pięcioletnie Memorandum obejmuje wymianę informacji i wiedzy specjalistycznej w dziedzinie technologii kosmicznych, polityki, prawa i regulacji. Kraje będą również propagować konstruktywny dialog ze wszystkimi państwami członkowskimi Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu wyjaśnienia i poprawy przejrzystości obowiązujących przepisów międzynarodowych mających zastosowanie do badań i wykorzystania zasobów kosmicznych.

  Wicepremier i minister gospodarki Luksemburga, Étienne Schneider, podkreślił liczne stosunki biznesowe między tymi dwoma krajami oraz fakt, że operator satelitarny SES ma w Warszawie swoją główną siedzibę na kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Powiedział, że "Budując się na tych powiązaniach gospodarczych" - "porozumienie to będzie wspierać dalszą współpracę na szczeblu dwustronnym i wielostronnym dla dalszych postępów czynionych z innymi krajami w zakresie przyszłego systemu zarządzania i globalnych ram regulacyjnych dotyczących zasobów kosmicznych".

 • Marc Theis W POSZUKIWANIU ŚLADÓW W LUBIĄŻU / Marc Theis À LA RECHERCHE DE TRACES À LUBIĄŻ Press Release 13/11/18

  Marc Theis

  W POSZUKIWANIU ŚLADÓW W LUBIĄŻU

  76 lat po deportacji luksemburskich rodzin do Leubus (Lubiąż) w 1942 r.

  Wystawa fotografii pod patronatem Ambasadora Wielkiego Księstwa Luksemburga w Rzeczpospolitej Polskiej, J. E. Pana Conrada Bruch

  Galeria Pod Plafonem,

  Rynek 58, 50-116 Wroclaw

  23.11-2.12.2018

    broszura / zaproszenie

  Marc Theis

  À LA RECHERCHE DE TRACES À LUBIĄŻ

  76 ans après la déportation de familles luxembourgeoises vers Leubus (Lubiąż) en 1942.

  Exposition de photographies sous les auspices de l'Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg auprès de la République de Pologne, J.E. Conrad Bruch

  Galeria Pod Plafonem,

  Rynek 58, 50-116 Wroclaw

  23.11-2.12.2018

   

 • Remise du Prix de l’Ambassade du Luxembourg dans le cadre du Festival Conrad de littérature à Cracovie/Wręczenie Nagrody Ambasady Luksemburga... Statement 30/10/18

  Remise du Prix de l’Ambassade du Luxembourg dans le cadre du Festival Conrad de littérature à Cracovie

  C’est en date du 28 octobre 2018, lors du gala de clôture du Festival Conrad de littérature de Cracovie, que l’Ambassadeur du Luxembourg a remis son diplôme au lauréat du Prix de l’Ambassade du Luxembourg, M. Michał Matlak, un jeune chercheur polonais et conseiller au parlement européen. Pour rappel, le Prix de l’Ambassade du Luxembourg est constitué par une résidence d’auteur à Luxembourg organisée conjointement par le Centre culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster de Luxembourg, l’Institut Pierre Werner et l’Ambassade du Luxembourg en République de Pologne.

  Wręczenie Nagrody Ambasady Luksemburga na literackim Festiwalu Conrada w Krakowie

  28 października 2018 r. podczas gali zakończenia literackiego Festiwalu Conrada w Krakowie, Ambasador Luksemburga wręczył dyplom laureatowi Nagrody Ambasady Luksemburga, Michałowi Matlakowi, młodemu polskiemu naukowcowi i doradcy w Parlamencie Europejskim. Przypominamy, że Nagroda Ambasady Luksemburga składa się z pobytu autora w Luksemburgu, organizowanego wspólnie przez Centre culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster de Luxembourg, Institut Pierre Werner i Ambasadę Luksemburga w Rzeczypospolitej Polskiej.

    

 • Michał Matlak laureatem Nagrody Ambasady Luksemburga Statement 22/10/18

  Michał Matlak, autor eseju Lekcja z Brexitu, został laureatem Nagrody Ambasady Luksemburga przyznawanej dla młodego Autora, piszącego na tematy europejskie.

  „Nagrodzony esej interesująco pokazuje różne punkty widzenia na wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit) i znaczenie tego gestu dla przyszłości Europy. Tłumaczy głębokie różnice między brytyjskim i kontynentalnym punktem widzenia, oparte na odmiennej wizji tożsamości kulturowej. Uświadamia, że brytyjskiej zasadzie izolacji odpowiadają ruchy integracyjne w ramach samej Unii. Napisana w dobrym stylu dziennikarskiej analizy i wywiedziona z praktyki politycznej praca P. Michała Matlaka może służyć za wzór zwięzłego opisu złożonej sytuacji polityczno-kulturowo-ekonomicznej Unii Europejskiej wywołanej brytyjskim dążeniem separatystycznym” – tak werdykt uzasadnia jury Nagrody.

  Laureat, oprócz dyplomu, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2.500 EUR, która posłuży jako stypendium na sfinansowanie kosztów podróży i pobytu Laureata w jednym z apartamentów usytuowanych w Centrum Kulturalnym Spotkań Opactwa Neümunster / Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster w Luksemburgu. Podczas rezydencji Instytut Pierre'a Wernera / Institut Pierre Werner (IPW) ułatwi także kontakty Laureata, zgodnie z jego zainteresowaniami, z odpowiednimi luksemburskimi i europejskimi instytucjami. Rezydencja zaplanowana jest na pierwszą połowę 2019 roku i potrwa trzy tygodnie.

  Fundatorem Nagrody, przyznanej w ramach 10. edycji Festiwalu Conrada jest Ambasada Wielkiego Księstwa Luksemburga w Rzeczpospolitej Polskiej, we współpracy z Instytutem Pierre'a Wernera / Institut Pierre Werner (IPW) oraz z Centrum Kulturalnym Spotkań Opactwa Neümunster / Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster.

 • W POSZUKIWANIU ŚLADÓW W LUBIĄŻU - 76 lat po deportacji luksemburskich rodzin do Leubus (Lubiąża) w 1942 r. Statement 18/10/18

  Marc THEIS

   W POSZUKIWANIU ŚLADÓW W LUBIĄŻU

  76 lat po deportacji luksemburskich rodzin do Leubus (Lubiąża) w 1942 r.

   

  (© Marc Theis)

   

  Wystawa fotografii pod patronatem Ambasadora Wielkiego Księstwa Luksemburga w Rzeczpospolitej Polskiej,J. E. Pana Conrada Bruch

   

  23 listopada - 2 grudnia 2018 r.

  Galeria Pod Plafonem

  Rynek 58, 50-116 Wrocław

   

  Godziny otwarcia wystawy odpowiadają godzinom otwarcia Dolnośląskiej Biblioteki Publicznejim. Tadeusza Mikulskiego

   

  Dawny klasztor Cystersów w Lubiążu (Leubus) jest wciąż zbyt mało znany poza granicami Dolnego Śląska, choć jest to jeden z największych, barokowych zespołów klasztornych. Nasi polscy przyjaciele są bardzo zaskoczeni, kiedy dowiadują się, że ma on bezpośredni związek z Luksemburgiem: w latach 1942-1943, w czasie II wojny światowej Luksemburczycy zostali deportowani do Leubus przez niemieckich okupantów i tam zmuszeni do pracy dla przemysłu zbrojeniowego nazistowskiego reżimu.

   Luksemburski fotografik Marc Theis, mieszkający w Hanowerze, w swoim projekcie artystycznym poszukuje śladów tamtych wydarzeń w Lubiążu. Specjalnością Marca Theisa jest artystyczno-fotograficzna dokumentacja niezwykłych, ukrytych miejsc. Miejsc, które nie są lub tylko częściowo są dostępne dla publiczności. „Śledztwo" Marca w Lubiążu, które po Wrocławiu, w 2019 r. zostanie przedstawione również w Luksemburgu, stanowi ważny wkład w utrzymanie pamięci o historii deportowanych z Luksemburga, w 76 lat po tamtych wydarzeniach.

   

  Marc Theis, urodzony 18.04.1953 r. w Luksemburgu, od ponad 35 lat mieszka w Hanowerze.

  Część dzieciństwa spędził we francuskim Metz, a następnie wrócił do Luksemburga na studia w Ecole des Arts et Métiers specjalizując się w dekoracji i malowaniu czcionek. Po ukończeniu studiów w 1971 r. Marc Theis wyjechał do Stuttgartu na studia w Szkole Fotografii im. Adolfa Laziego, a następnie studiował grafikę reklamową w Państwowej Akademii Sztuk Pięknych.

  W wieku 23 lat przyjechał do Hanoweru, gdzie najpierw pracował na Uniwersytecie Medycznym, w 1979 r. ukończył studia z zakresu grafiki, a następnie przez pięć lat pracował w dziale reklamy grupy podróżniczej TUI. Od 1983 r. pracuje jako fotograf niezależny a także autor książek. Jego fotografie pokazywane są w kraju i za granicą. Wydał 15 ilustrowanych albumów i ponad 25 kalendarzy z fotografiami. Marc Theis otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, w tym złoto w konkursie Nikon.

   

  Kontakt do Marca Theisa:

  marc@marctheis.de

  https://www.kunstfotografie-hannover.de/

   

  Kontakt do Ambasady Luksemburga:

  Katarzyna.Stanczew@mae.etat.lu


Register to receive our news by e-mail