Advanced search

Varsovie > Home > Working visits by Minister of Defence François Bausch to... >

Working visits by Minister of Defence François Bausch to Latvia and Lithuania / Wizyty robocze Ministra Obrony Françoisa Bauscha w Łotwie i Litwie

Published Thursday May 05 2022

From 2 to 5 May, Luxembourg Minister of Defence François Bausch, accompanied by General Steve Thull, Chief of Defence, and Ambassador Paul Schmit, visited Latvia and Lithuania. On 2 May, after laying flowers at the monument of Colonel Oskars Kalpaks, the hero of Latvian independence, at the Esplanade Park in Riga, François Bausch had a meeting with Artis Pabriks, Latvian Deputy Prime Minister and Minister of Defence.

On 3 May 2022, François Bausch visited the NATO Centre of Excellence, and then, he visited the Lielvărde Air Base, where he attended a presentation of the Latvian Air Force and demonstrations during a guided tour of the air base.

Since 2020, the Defence Directorate has been supporting Latvia in its efforts to protect the environment and clean up military sites in Latvia, including co-financing the clean-up of the Lielvărde base. In the afternoon, Minister Bausch visited the military base in Ădaži. Its construction was financed in 2017 by Luxembourg.

On 4 May 2022, the Luxembourg delegation attended the military parade in Saldus, which was held on the occasion of the Independence Restoration Day of the Republic of Latvia, in the presence of Latvian President Egils Levits and Defence Minister Artis Pabriks. Later this day, Minister Bausch visited the NATO eFP in Rukla where he met with Luxembourg soldiers stationing in Lithuania.

On 5 May he held bilateral discussions with Lithuanian Minister of Defence, Arvydas Anušauskas. They discussed, among others, NATO presence in the region and the upcoming NATO summit in Madrid.

Od 2 do 5 maja Minister Obrony Luksemburga François Bausch, w towarzystwie szefa obrony Generała Steve'a Thulla i Ambasadora Paula Schmita, przebywał z wizytą na Łotwie i Litwie. 2 maja, po złożeniu kwiatów pod pomnikiem pułkownika Oskarsa Kalpaksa, bohatera walki o łotewską niepodległość w parku Esplanade w Rydze, François Bausch spotkał się z Artisem Pabriksem, łotewskim wicepremierem i ministrem obrony.

3 maja 2022 r. François Bausch odwiedził Centre of Excellence NATO, a następnie odwiedził bazę lotniczą w Lielvărde, gdzie wziął udział w prezentacji łotewskich sił powietrznych oraz w pokazach podczas zwiedzania bazy z przewodnikiem.

Od 2020 r. Dyrektoriat Obrony wspiera Łotwę w jej wysiłkach na rzecz ochrony środowiska i oczyszczania terenów wojskowych na Łotwie, w tym współfinansuje oczyszczanie bazy w Lielvărde. Po południu Minister Bausch odwiedził bazę wojskową w Ădaži. Jej budowa została sfinansowana w 2017 roku przez Luksemburg.

4 maja 2022 roku delegacja luksemburska wzięła udział w defiladzie wojskowej w Saldus, która odbyła się z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości Republiki Łotewskiej, w obecności Prezydenta Łotwy Egilsa Levitsa i Ministra Obrony Artisa Pabriksa. Później, Minister Bausch odwiedził eFP NATO w Rukli, gdzie spotkał się z żołnierzami luksemburskimi stacjonującymi w Litwie.

5 maja odbył rozmowy dwustronne z Ministrem Obrony Litwy Arvydasem Anušauskasem. Rozmawiano m.in. o obecności NATO w regionie oraz o zbliżającym się szczycie NATO w Madrycie.

Back