Advanced search

Varsovie > Home > Luxembourg and Poland sign cooperation agreement for spac... >

Luxembourg and Poland sign cooperation agreement for space activities / Luksemburg i Polska podpisują umowę o współpracy w zakresie działań związanych z przestrzenią kosmiczną

Published Tuesday November 13 2018

https://www.tradeandinvest.lu/news/luxembourg-and-poland-sign-cooperation-agreement-for-space-activities/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=crossroads/ISSUE%20#14&_cldee=bGVuYS5tYXJ0ZW5zc29uQGx1eGlubm92YXRpb24ubHU%3d&recipientid=cont

Poland is the sixth country to sign a collaboration agreement with Luxembourg in the field of space activities and, in particular, the exploration and utilisation of space resources. This international interest confirms Luxembourg’s leading role in this highly innovative area.

The Space Resources initiative, launched by the Luxembourg government in 2016 in order to facilitate the peaceful exploration and use of space resources by commercial companies, has turned the country into an international hotspot for the “new space” economy and an attractive partner for other nations interested in this expanding sector. Poland, represented by its Minister of Entrepreneurship and Technology, Jadwiga Emilewicz, signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Luxembourg in October to start bilateral cooperation on space activities with a particular focus on space resources. Luxembourg has already signed similar agreements with Portugal, Japan, China, the Czech Republic and the United Arab Emirates.

The five-year MoU covers the exchange of information and expertise in the areas of space technologies, policy, law and regulation. The countries will also promote a constructive dialogue with all United Nations member states in order to clarify and improve the transparency of current international legislation applicable to the exploration and use of space resources.

Luxembourg’s Deputy Prime Minister and Minister of the Economy, Étienne Schneider, highlighted the numerous business relationships between the two countries and the fact that satellite operator SES has its regional headquarters for Central and Eastern Europe in Warsaw. “Building on these economic ties,” he said, “this agreement will further endorse cooperation at bilateral and multilateral levels in order to progress together with other nations on a future governance scheme and a global regulatory framework for space resources”.

translation into Polish

Luksemburg i Polska podpisują umowę o współpracy w zakresie działań związanych z przestrzenią kosmiczną

Polska jest szóstym krajem, który podpisze Luksemburgiem umowę o współpracy w dziedzinie działalności kosmicznej, a w szczególności w zakresie poszukiwania i wykorzystania zasobów kosmicznych. To międzynarodowe zainteresowanie potwierdza wiodącą rolę Luksemburga w tym wysoce innowacyjnym obszarze.

Inicjatywa dotycząca zasobów kosmicznych, zapoczątkowana przez rząd Luksemburga w 2016 r. w celu ułatwienia pokojowego poszukiwania i wykorzystania zasobów kosmicznych przez firmy komercyjne, przekształciła kraj w międzynarodowy hotspot dla gospodarki "nowej przestrzeni kosmicznej" i atrakcyjnego partnera dla innych krajów zainteresowanych tym rozwijającym się sektorem. Polska, reprezentowana przez Panią Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigę Emilewicz, podpisała z Luksemburgiem w październiku br. Memorandum (MoU) aby rozpocząć dwustronną współpracę w dziedzinie działań kosmicznych ze szczególnym uwzględnieniem zasobów kosmicznych. Luksemburg już podpisał podobne umowy z Portugalią, Japonią, Chinami, Republiką Czeską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Pięcioletnie Memorandum obejmuje wymianę informacji i wiedzy specjalistycznej w dziedzinie technologii kosmicznych, polityki, prawa i regulacji. Kraje będą również propagować konstruktywny dialog ze wszystkimi państwami członkowskimi Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu wyjaśnienia i poprawy przejrzystości obowiązujących przepisów międzynarodowych mających zastosowanie do badań i wykorzystania zasobów kosmicznych.

Wicepremier i minister gospodarki Luksemburga, Étienne Schneider, podkreślił liczne stosunki biznesowe między tymi dwoma krajami oraz fakt, że operator satelitarny SES ma w Warszawie swoją główną siedzibę na kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Powiedział, że "Budując się na tych powiązaniach gospodarczych" - "porozumienie to będzie wspierać dalszą współpracę na szczeblu dwustronnym i wielostronnym dla dalszych postępów czynionych z innymi krajami w zakresie przyszłego systemu zarządzania i globalnych ram regulacyjnych dotyczących zasobów kosmicznych".

Back