Advanced search

Varsovie > Home > Communiqué of the Ministry of Foreign and European Affair... >

Communiqué of the Ministry of Foreign and European Affairs / Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich Wielkiego Księstwa Luksemburga

Published Tuesday April 20 2021

The Grand Duchy of Luxembourg and the Republic of Poland are celebrating the centenary of their diplomatic relations this year. The diplomatic relations were established on 18 April 1921 by the presentation of the credentials of Count Władysław Sobański to Her Royal Highness Grand Duchess Charlotte. To mark the occasion, Minister for Foreign and European Affairs Jean Asselborn and Minister for Foreign Affairs of the Republic of Poland Zbigniew Rau had a telephone conversation today.

 

Minister Asselborn emphasised that “remembering this anniversary several generations later at various initiatives and events in Poland and Luxembourg, despite the distance imposed on us by the Covid-19 pandemic, allows us to refresh the memory of this event and to perpetuate the relations that have linked us ever since.” He also underlined the ties of friendship that have been forged between the two countries since 1921 and that link them not only at the bilateral level but also within the European Union and the North Atlantic Treaty Organisation.

 

The head of Luxembourg's diplomacy highlighted the good cooperation at economic and cultural level and recalled the importance of the establishment of resident embassies in 2005 and 2006 respectively. Recalling the highlights of the long history of bilateral relations, the Dean of the EU Foreign Ministers added that the historical links were not only the common basis of the values of both countries, but also the starting point for the development of contemporary and future substantial exchanges.

 

The Minister continued to express his conviction that increased cooperation is crucial for developing European integration and strengthening our ties as partners in many international organisations, a goal shared by the citizens of both countries. The Ministers also had an exchange on current European issues.

 

Wielkie Księstwo Luksemburga i Rzeczpospolita Polska obchodzą w tym roku stulecie stosunków dyplomatycznych, ustanowionych 18 kwietnia 1921, przez złożenie listów uwierzytelniających  przez Hrabiego Władysława Sobańskiego na ręce Jej Królewskiej Wysokości Wielkiej Księżnej Charlotte. Z tej okazji, Minister Spraw Zagranicznych i Europejskich Jean Asselborn oraz Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej Zbigniew Rau odbyli rozmowę telefoniczną.

Minister Jean Asselborn podkreślił, że "fakt wspominania tej rocznicy kilka pokoleń później, po zaistnieniu tak wielu wydarzeń w Polsce i w Luksemburgu, i pomimo dystansu narzuconego nam przez pandemię wirusa Covid-19, pozwala nam odświeżyć pamięć o tym wydarzeniu i utrwalić stosunki, które nas odtąd łączą". Mówił również o związkach przyjaźni, które zawiązały się między dwoma krajami w 1921 i które wzmocniły się nie tylko na poziomie dwustronnym ale również na forum Unii Europejskiej oraz w ramach współpracy w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Szef luksemburskiej dyplomacji uwypuklił dobrą współpracę na poziomie gospodarczym i kulturalnym i przypomniał o wadze utworzenia stałych przedstawicielstw dyplomatycznych w 2005 i 2006. Przypominając znaczące fakty zaistniałe w długiej historii stosunków dwustronnych, dziekan ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej podniósł, że związki historyczne  stanową nie tylko podstawę wartości dzielonych przez oba kraje ale również punkt wyjścia dla rozwoju aktualnej i przyszłej współpracy.

Minister ponownie wyraził przekonanie, że  zwiększona współpraca jest najważniejsza dla rozwoju integracji europejskiej i wzmacniania partnerstwa w ramach wielu organizacji międzynarodowych, co stanowi cel podzielany przez obywateli naszych krajów. Ministrowie omówili również aktualne sprawy europejskie

Back