Advanced search

Varsovie > Home > Anise Koltz, wielka dama luksemburskiej poezji i projekt... >

Anise Koltz, wielka dama luksemburskiej poezji i projekt „Wiersze w Mieście”/ Anise Koltz, la grande dame de la poésie luxembourgeoise et le projet “Poèmes dans la ville”

Published Monday April 10 2017

 Anise Koltz, wielka dama luksemburskiej poezji i projekt „Wiersze w Mieście”

1 kwietnia w Warszawie pojawiło się 27 tys. wierszy, w tym wiersz luksemburskiej poetki Anise Koltz pt. „Porada” („Conseil”)

Projekt “Wiersze w mieście” powstał dzięki współpracy Europejskiego Stowarzyszenia Narodowych Instytutów Kultury EUNIC Warszawa, europejskich Instytutów Kulturalnych i wydziałów kulturalnych Ambasad a także Miasta Stołecznego Warszawy. Głównym celem projektu jest promowanie współczesnej poezji europejskiej. Wiersze można odnaleźć we wszystkich zakątkach przestrzeni miejskiej – na przystankach autobusowych i tramwajowych, księgarniach, bibliotekach, kawiarniach a przede wszystkim na ogrodzeniu Łazienek Królewskich :

 

http://www.lazienki-krolewskie.pl/en/wydarzenia/wiersze-w-miescie?langset=true .
Projekt zainaugurowano 1 kwietnia a potrwa on do 28 kwietnia. Tym samym Warszawiacy mogą zwolnić na chwilę tempo i kontemplować poezję i świat wokół. To jest pierwszy raz, kiedy poezja promowana jest w Polsce na taką skalę.

 

Prezentowane wiersze zostały napisane przez 16 europejskich poetów. Tematem tegorocznej edycji jest Europa z jej kulturalnym zróżnicowaniem i wyzwaniami.

 

Ambasada Wielkiego Księstwa Luksemburga w Rzeczpospolitej Polskiej dzięki Narodowemu Centrum Literatury w Mersch przedstawiła wiersz Anise Koltz pod tytułem „Porada” („Conseil”):

Zamiast poświęcać ludzi

dla idei

Poświęćcie idee

by uchować ludzi

(z Anise Koltz, Je renaîtrai. Paryż, Arfuyen 2011 w przekładzie Wawrzyńca Brzozowskiego)

 

Anise Koltz to prawdziwa ambasadorka literatury swojego  kraju, luksemburska poetka o międzynarodowej renomie. Począwszy od lat 60’ tworzy dzieła rozbrajające powściągliwością. Jej wiersze są przeźroczyste, zwięzłe, prawie kliniczne. Wyciągają na światło dzienne i obnażają ukryte idee i myśli czytelnika, zapraszając go do instrospekcji i poszukiwania wewnętrznej czystości i wzbogacenia. „Wielka dama” prowadzi swe słowa niczym cięcia chirurgicznym skalpelem. Jej pacjentem jest życie, a dokładnie jego zakamarki, lęki, emocje, upływ czasu i śmierć.  Wydawnictwo Gallimard opublikowało ostatnio antologię jej poezji zatytułowaną «Somnambule du jour » (Lunatyk dnia). Anise Koltz urodziła się  w 1928 r. i mieszka w Luksemburgu.

 

„Porada” została przetłumaczona przez Wawrzyńca Brzozowskiego, historyka sztuki i tłumacza literatury francuskiej, laureata nagrody miesięcznika „Literatura na Świecie” za debiut translatorski. Wawrzyniec Brzozowski przetłumaczył również wiersze Luksemburczyka Jeana Portante.

 

Anise Koltz, la grande dame de la poésie luxembourgeoise et le projet  “Poèmes dans la ville”

 

Le 1 avril à Varsovie 27 milles poèmes ont surgis y compris celui d’une poétesse luxembourgeoise Anise Koltz sous le tire « Conseil » 

 

Le projet “Poèmes dans la ville” a été organisé par Warsaw cluster of European Union National Institutes for Culture (EUNIC-Warszawa) avec lesInstituts culturels européennes et les départements culturels des Ambassades ainsi que la Ville de Varsovie. Le but principal du projet est la promotion de la poésie Européenne contemporaine. Les poèmes peuvent être trouvés dans tous les espaces de la ville - les arrêts de buses et de tramways, librairies, bibliothèques, cafétérias et surtout sur l’enceinte du parc Łazienki Królewskie :

http://www.lazienki-krolewskie.pl/en/wydarzenia/wiersze-w-miescie?langset=true .

Le projet a été inauguré le 1 avril et durera jusqu’au 28 avril. Ainsi les Varsoviens peuvent ralentir et  contempler la poésie et le monde autour. C’est la première fois en Pologne que la poésie est promue à cette envergure.

 

Les poèmes présentés ont été écrits par 16 poètes européens. Le thème de l’édition de cette année est l’Europe avec sa diversité culturelle et ses défis.

 

L’Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg en République de Pologne grâce au Centre national de littérature Mersch a présenté le poème d’Anise Koltz sous le tire « Conseil » :

 

Au lieu de sacrifier des hommes

pour des idées

 

Sacrifiez des idées

Pour sauvegarder des hommes.

 

(dans Anise Koltz, Je renaîtrai. Paris, Arfuyen 2011)

 

Anise Koltz, véritable ambassadrice de la littérature de son pays, est une poétesse luxembourgeoise de renommée internationale. À partir des années 60, elle crée une œuvre d’une sobriété désarmante. Ses poèmes sont limpides, concis, presque cliniques. Puissants,  ils exhument et mettent à nu les idées et les pensées enfouies du lecteur, lequel est invité à une introspection et exploration de son for intérieur synonyme de purification et d’enrichissement. La «Grande Dame» manie ses mots comme un chirurgien son scalpel.  Sa patiente, cependant, est la vie ou, plus précisément, ses gouffres, ses peurs, ses émotions, l’écoulement du temps et la mort. La maison d'édition Gallimard a récemment publié une anthologie de ses poèmes intitulée «Somnambule du jour ». Anise Koltz est née en 1928 et réside au Luxembourg

 

Le « Conseil » a été traduit par Wawrzyniec Brzozowski, historien de l’art et interprète de la littérature française. Il est lauréat du prix du mensuel « Literatura na Świecie » pour le début en interprétariat. Wawrzyniec Brzozowski a traduit aussi les poèmes de Jean Portante.

Back